آدرس

تهران - قلهک

۰۹۹۱۶۸۸۸۷۹۲

ارتباط مستقیم با ما

شنبه تا پنج شنبه 08:00 تا 20:00

ساعات کاری ما

عضویت در خبرنامه

درخواست مشاوره

در این مقاله چه می‌خوانیم؟

آشنایی با مفاهیم پایه­ای فناوری بیورزونانس

1- مقدمه 1

1-1- مفاهیم بنیادی 2

1-1-1- نوسان 2

2-1-1- دامنه 3

3-1-1- فرکانس 3

4-1-1- فرکانس رزونانس 4

5-1-1- فاز 4

2-1- تشریح پدیده بیورزونانس 5

3-1- نتیجه گیری 7

4-1- منابع 8

1- مقدمه

همه اجسام موجود در عالم دارای یک فرکانس طبیعی منحصر به فرد هستند. هنگامی که فرکانس یک نوسان­گر خارجی (یا فرکانس برون­زاد) به فرکانس طبیعی جسم مورد نظر نزدیک یا همانند می­گردد، این جسم به نوسان خود با حداکثر دامنه ادامه خواهد داد. به این فرکانس که موجب می­شود تا جسم با کسب انرژی از محیط با حداکثر دامنه خود نوسان کند، فرکانس رزونانس می­گویند (1, 2). جسم مورد نظر می­تواند بدن یک موجود زنده مانند انسان یا باکتری، قلب یک انسان یا حتی یک سلول (یوکاریوت یا پروکاریوت) باشد. به عنوان مثال، اگر فرکانس عامل خارجی به فرکانس طبیعی باکتری ایجاد کننده اختلال (پاتوژن) نزدیک یا همانند گردد باکتری با حداکثر دامنه به نوسان در خواهد آمد. طی این روند، انرژی زیادی از محیط وارد باکتری خواهد شد. این انرژی رزونانس مکانیکی کسب شده توسط باکتری می­تواند موجبات انهدام باکتری را فراهم نماید. در واقع انرژی رزونانس مکانیکی به دست آمده می­تواند به شکل حرارت، انرژی بیوشیمیایی و بیوالکتریک آسایش پیدا کند. از سوی دیگر این انرژی می­تواند به طور مستقیم با متاثر کردن غشای پلاسمایی و غشای میتوکندری بافت و سلول­های مختلف سبب تغییر نفوذپذیری غشاء نیز گردد. همچنین این انرژی می­تواند فعالیت آنزیم­های مختلف را تحت تاثیر قرار می­دهد. لذا نتیجه رهایش انرژی از یک سیستم تحت بیورزونانس می­تواند بر فرآیند اکسیداسیون زیستی و همچنین متابولیسم و سنتز انرژی تاثیر بگذارد (3-5).

در این بخش در ابتدا مفاهیم بنیادی مرتبط با بیورزونانس توضیح داده می­شود. در ادامه به بکارگیری این مفاهیم بنیادی به توضیح پدیده ارزشمند بیورزونانس پرداخته می­شود.

1-1- مفاهیم بنیادی

1-1-1- نوسان

نوسان تغییر تکرارشونده یک متغیر حول یک وضعیت تعادل در طول زمان است. به عنوان مثال، حرکت یک آونگ یا حرکت یک فنر آویخته شده از یک سطح نمونه ای از یک حرکت نوسانی است.

3-1

شکل 1. وضعیت تعادل در دو نوسان­گر آونگ و فنر

3-2

شکل 2. نوسان کامل نوسان­گرهای آونگی و فنری

2-1-1- دامنه

دامنه (Amplitude) جابجایی حداکثر یک نوسان­گر از وضعیت تعادل است. یکای دامنه در سیستم بین المللی واحدها (SI)، متر است.

3-3

شکل 3. دامنه ی نوسان­گرهای آونگی و فنری

3-1-1- فرکانس

فرکانس بیانگر تعداد تکرار یک رخداد یا همان نوسان در واحد زمان است. در سیستم SI، واحد فرکانس به احترام فیزیک‌دان آلمانی هاینریش رودولف هرتز، هرتز نام نهاده شده است. برای مثال وقتی بیان می­شود که فرکانس یک نوسان­گر یک هرتز است به این معنا است که این نوسان­گر، یک نوسان کامل را در طول یک ثانیه انجام می­دهد.

3-4

شکل 4. دامنه و فرکانس یک نوسان­گر فنری

4-1-1- فرکانس رزونانس

هر شیء در پیرامون ما دارای فرکانس طبیعی منحصر به فرد است. هنگامی که فرکانس برون زاد (برآمده از یک نوسان­گر خارجی) به فرکانس طبیعی شیء مورد نظر می­رسد، شی ء با حداکثر دامنه خود نوسان خواهد کرد. به این فرکانس که موجب می­شود شیء با کسب انرژی از محیط پیرامون خود به حداکثر دامنه نوسان خود برسد، فرکانس رزونانس گفته می­شود.

هنگامی که یک شیء دچار رزونانس می­گردد می­تواند مقدار انرژی زیادی را از محیط اطراف کسب کند. طبق قوانین این میزان انرژی می­بایست از دسترس سیستم خارج گردد تا اثرات مخرب به همراه نداشته باشد.

5-1-1- فاز

فاز برای توصیف یک موقعیت خاص در درون یک طول موج به کار می­رود (مثل نقطه B، C، D و E در شکل 5). از این رو نقاطی بر روی طول موج که شبیه یکدیگر هستند هم فاز (In phase) (مثل نقطه­های B و E در شکل 5) و نقاطی که با یکدیگر متفاوت  هستند خارج از فاز (Out of phase) نامیده می­شوند (مثل نقطه­های A و C در شکل 5). به عنوان مثال در شکل 5، نقطه A با نقطه B به اندازه 90 درجه خارج از فاز هستند این در حالی است که نقطه B و D به اندازه 180 درجه خارج از فاز هستند.

3-5

شکل 5. مفهوم فاز: نقاط همفاز (مثل B و E) و خارج از فاز (مثل A وC)

موج­هایی که فاز و فرکانس یکسان دارند، هنگام ترکیب دامنه موجی بزرگ تری تولید می­کنند که این تداخل را تداخل سازنده می­نامند.

3-6

شکل 6. تداخل سازنده. تداخل دو موج با اختلاف فاز صفر

دو موج یکسان که اختلاف فاز 180 درجه (π) دارند، با یکدیگر تداخل مخرب ایجاد کرده و اثر همدیگر را به طور کامل خنثی می­کنند. دامنه حاصل از تداخل مخرب صفر خواهد بود.

3-7

شکل 7. تداخل مخرب. تداخل دو موج با اختلاف فاز π

2-1- تشریح پدیده بیورزونانس

دانشمندان آلمانی و روسی در سال­های ۱۹2۰-۱۹3۰ میلادی دریافتند که تمام سلول­های بدن موجودت زنده دارای فرکانس­های طبیعی هستند که همچون اثر انگشت برای هر سلول منحصر به فرد است. از سوی دیگر هر یک از اندام­های بدن موجودات زنده همچون انسان دارای فرکانس طبیعی منحصر به فرد است. رزونانس مکانیکی کل بدن یک فرد 400-2 هرتز گزارش شده است. از سوی دیگر فرکانس رزونانس یک فرد نشسته 6-4 هرتز، شکم 12-4 هرتز، چشم 27-12 هرتز و فرکانس طبیعی سر 12-8 هرتز است (6). سلول­های سالم و سلول­هایی که به هر دلیلی همچون مواجه با پاتوژن یا سایر عوامل ایجاد کننده اختلال همچون استرس الگوی متفاوتی از رزونانس مکانیکی را بروز می­دهند. در اصل از آنجایی که فیزیولوژی سلول­های سالم با سلول­های مواجه شده با اختلال متفاوت است، نوسانات این سلول­ها نیز با یکدیگر متفاوت خواهند بود. میزان این تفاوت دقیقا به نوع اختلال و عامل ایجاد کننده اختلال بستگی داشته و تاکنون ثابت نگردیده است که دو عامل ایجاد کننده اختلال مختلف به یک میزان در فرکانس سلول سالم ایجاد انحراف نماید. در فناوری بیورزونانس سیگنال رزونانس مکانیکی بسیاری از عوامل پاتولوژیک در دسترس هستند. به عبارتی تلاش­های دانشمندان در طی سالیان گذشته سبب جمع آوری حجم زیادی از سیگنال­های رزونانس مکانیکی اندام­ها و عوامل پاتولوژیک گردیده است. فهم دقیق این سیگنال­ها موجب می­شود تا بتوان با اعمال سیگنالی کاملا معکوس، بتوان مطابق اصل برهم نهی امواج به حذف سیگنال معیوب یا به عبارتی حذف عامل ایجاد کننده سیگنال معیوب (سیگنال پاتولوژیک) پرداخت.

مطابق شکل 8، با توجه در دسترس بودن سینگال عامل ایجاد کننده اختلال در بانک فرکانسی دستگاه، می­توان پس از شناسایی عامل ایجاد کننده اختلال، سیگنالی با اختلاف فاز 180 درجه به بدن فرد وارد کرد. مطابق تداخل مخرب امواج پس ار برهم نهی دو فرکانس مذکور، سینگال معیوب که همان سیگنال ایجاد کننده اختلال است به طور کامل از بدن فرد حذف می­گردد.

3-8

شکل 8. حذف سیگنال عامل ایجاد کننده اختلال در بدن با اعمال فرکانس معکوس (با 180 درجه اختلاف فاز) به بدن فرد

در فناوری بیورونانس، تخریب سیگنال تخریب عامل ایجاد کننده اختلال به همراه خواهد داشت. در یک مثال دیگر می­توان با اعمال معکوس فرکانسِ سلول­های درگیر در لوکمیا، به تخریب این سلول­ها پرداخت (شکل 9)

3-9

شکل 9. اعمال معکوس فرکانس عامل ایجاد کننده لوکمیا و از بین رفتن تدریجی عامل ایجاد کننده اختلال

مورِل (Morell) و رَش (Rasche)، مخترعان سلامت بیورزونانس (با عناوین مختلف مانند MORA، BICOM، IMEDIS و HOLIMED) شناخته می­شوند (سال 1976). آنها اساس فناوری بیورزونانس را حضور یک میدان الکترومغناطیس (EMF) ضعیف با فرکانس پایین (1 تا 105 هرتز) اعلام کردند. نتایج آنها برآمده از آزمایشات این دو فرد بر روی الکترواسکولار بود. در واقع دیدگاه آنها این بود که این میدان الکترومغناطیس ضعیف نقش تنظیم کنندگی ارگانیسم را بر عهده دارد. به عقیده مورل، دو نوع نوسان الکتریکی در موجودات زنده به چشم می­خورد. نوسان فیزیولوژیک که یک نوسان هارمونیک است و نوسان پاتولوژیک که یک نوسان غیرهارمونیک می­باشد.

3-10

شکل 10. تفاوت سیگنال­های به دست آمده از سلول­های سالم و دچار اختلال. با شناسایی نوع اختلال از طریق بررسی تغییرات فرکانس­های آشکار شده نه تنها می­توان به نوع اختلال پی برد بلکه می­توان به بهبود شرایط پرداخت.

دانشمندان با اختراع دستگاه­های فوق العاده حساس توانستند این رزونانس مکانیکی اندام­ها و سلول­های مختلف را ثبت نمایند. با گذشت چند سال از ثبت این رزونانس­ها، دستگاه­های دیگری اختراع گردید که می­توانست اطلاعات بدست آمده را آنالیز نموده و پس از پردازش در اختیار پزشک قرار دهد. در سال­های اخیر نیز با بهره گیری از کامپیوتر و نرم افزارهای ویژه عملا پیشرفت­ها در زمینه بیورزونانس بگونه ای خارق العاده پیش رفته است به نحوی که تصور آن حتی برای بسیاری از متخصصان علوم پزشکی کلاسیک نیز کمی دور از ذهن است.

3-1- نتیجه گیری

پذیرش این اصل اساسی که سلول­های سالم واجد نوسانات اختصاصی منحصر به فرد هستند و به هنگام مواجه با هر گونه اختلال این نوسانات نیز نیز دچار تغییر می­گردند، موجب شده تا پزشکان با ابزاری جدید جهت بررسی عامل یا عوامل ایجاد کننده این اختلالات با کمترین میزان تهاجم (Less invasive) روبرو گردند. تکنیک بیورزونانس می­تواند نوع و عامل بسیاری از اختلالات فیزیولوژیک را با دقت خارق العاده حتی پیش از بروز علائم اختلال شناسائی و در اختیار پزشک قرار دهد. در ادامه می­توان با بکارگیری این تکنیک و بدون بهره گیری از هر گونه داروی شیمیایی، اختلال ایجاد شده در سلول یا اندام را بهبود بخشید.

بیورزونانس منحصر به انسان نبوده بلکه سایر موجودات زنده اعم از باکتری­ها و قارچ­ها نیز این نوسانات را بروز می­دهند. در واقع می­توان با ارسال فرکانس­های مشخص که همان فرکانس رزونانس است و برای هر نوع باکتری، ویروس و هر سلول دیگری اختصاصی می­باشد، به حضور این عوامل در درون بدن پی برد و به بهبود اختلال با حذف این عوامل مخرب (با اعمال فرکانس رزونانس مناسب) دست یافت.

در دنیای کنونی، حضور آلودگی­های هوا، غذای ناسالم، عدم نوشیدن آب کافی همچنین وجود استرس­های مختلف موجب گردیده تا موجودات زنده اعم از انسان وضعیت کاملا سالمی را برزو ندهند. در کنار این عوامل، شرایطی نظیر نرسیدن اکسیژن کافی به سلول­ها، کمبود ویتامین­ها و مواد معدنی موجب گردیده است تا سیستم ایمنی بدن به مرور تضعیف گردد که خود موجبات افزایش ورود و رشد میکروب­ها در بدن را مهیا خواهد ساخت. به بیان دیگر همه ما انسان­ها در معرض بروز علائم یک اختلال پاتولوژیک هستیم.

با تمام این نگرانی­ها، فرصت پیشگیری، تشخصی و حتی بهبود اختلال برای همه ی افراد در معرض با بکارگیری فناوری بیورزونانس فراهم است.

4-1- منابع

1.         Feng B, Jiang S, Yang W, Han D, Zhang S. Effects of acute infrasound exposure on vestibular and auditory functions and the ultrastructural changes of inner ear in the guinea pig. Zhonghua er bi yan hou ke za zhi. 2001;36(1):18-21.

2.         Nagai N, Matsumoto M, Yamasumi Y, Shiraishi T, Nishimura K, Matsumoto K, et al. Process and emergence on the effects of infrasonic and low frequency noise on inhabitants. Journal of Low Frequency Noise, Vibration and Active Control. 1989;8(3):87-99.

3.         Bao Y, Fan J, Li K, Li C, Yang J. Effects of infrasound therapy on proliferation, apoptosis and ultrastructure of human B lymphoma Raji cells. Nan fang yi ke da xue xue bao= Journal of Southern Medical University. 2008;28(6):1093-5.

4.         Pei Z, Sang H, Li R, Xiao P, He J, Zhuang Z, et al. Infrasound‐induced hemodynamics, ultrastructure, and molecular changes in the rat myocardium. Environmental Toxicology: An International Journal. 2007;22(2):169-75.

5.         Sidorenko E, Obrubov S, Tumasian A. Experience of clinical use infrasound pneumomassage in the treatment of progressive myopia in schoolchildren. Vestnik oftalmologii. 1997;113(3):18-20.

6.         Jia D-z, Li G. Bioresonance hypothesis: a new mechanism on the pathogenesis of trigeminal neuralgia. Medical hypotheses. 2010;74(3):505-7.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *