جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

[dwqa-list-questions]