جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

مریدین
meridian مریدین ها کانال های نورانی هستند که در آنها نور الهی در جریان است و این نور فرمان الهی همزمان به میلیارد
ها سلول داخل بدن می رسانند
تا آنها درست و سالم عمل کنند.
محتوای کالبد فیزیکی بدن ما شامل ۱۴مریدین می باشد.دراین مریدین ها انرژی ونور با شعوری در جریان است.ایرانی ها به
آب حیات انگلیسی ها force Vital
نام برده اند.
به تک تک سلول های ریه،روده بزرگ،معده ،طحال،قلب،روده کوچک و…در حرکت مثل سلول خون یا
۱۲مریدین مستقیماً
سیگنال های الکتریکی اعصاب و مغز فرمان صادر میکند.
از تالفی های این مریدین ها شامل اند از:
باعث تسکین دردمی شود￾قرار دادن سنگ ها روی آنها یا با طب سوزنی یا Acupuncture با فرو کردن سوزن های بسیار نازک به این نقاط از بدن
براساس تئوری سنگ درمانی،مریدین ها را می توان با قرار دادن سنگ ها در هر نقطه ای از بدن تحت تاثیر قرار
دارد.سنگهای مختلف باعث رفع انسداد در این سرها می شوند،سنگ درمانی می تواند باعث کمک به ارگانهای داخلی شود.
توسط دستگاه graphy Aura یا عکسبرداری از هاله و دستگاه کرلیان، می توان هاله را رویت نمود.
مواردی که هاله را گسترده و شفاف و به رنگ های مالیم در می آورند عبارتند از:
-تقوای.
-صداقت.
-ذکر.
-صبوریم واکنش به عمل دیگران و اتفاقات لحظه.
-انیب)کنده شدن از دنیا و عالقمندی و عشق به آخرت و خداوند.
سیستم نمایش ویدیویی هاله AVS دستگاه graphy Aura یا عکسبرداری از هاله چیست؟
این دو دستگاه یک سیستم نرم افزار کامپیوتری جهت تصویرسازی هاله در مانیتور است.
که اساس آن به اصول و مطالعات بیوفیدبک،روانشناسی رنگ ها و… بدن بنا شده است.
دستگاه عکسبرداری از هاله،انرژی هاله شما را در همان لحظه،اندازه گیری می کند نشان می دهد درمطالعات بدن انسان،نشان
داده شده است که فرکانس های بیوانرژی،عملکردی ،حیاتی و مهم در زندگی ما دارند.فرکانس های ضعیف و ناکارآمد می توانند
تعیین کننده انرژی دستگاه نه تنها الگوی شخصی بلکه حوزه فکری و تغییرات واقعی روزمره شما را نیزنشان می دهد.هر
زمانی که تغییرات ذهنی ،احساسی یا انرژی در درون یا اطراف شخص ایجاد می شود هاله نیز تغییر می کند.
عالوه براین دستگاه فعالیت چاکرا ها را اندازه گیری کرده و درصد باز بودن هرکدام از نشان می دهد.
گزارش و تصاویر هاله و چاکراها:این سیستم تصاویری رنگی از داده های زیستی اندازه گیری شده را ارائه می دهد.

تصاویر هاله و چاکراها

*تصویر هاله اطراف سر:تصویر با نمای صورت و شانه ها و هاله اطراف آنها در لحظه گرفته می شود.
*تصویر کامل هاله و چاکراهای اصلی: شش نمودار عددی هاله و چاکراها که شامل هفت چاکرا، اندازه هاله تعادل و نوع
شخصیت فرد که مناسب جهت تجزیه و تحلیل دقیق تر هاله و چاکرا ها هستند.
رنگ هاله وتجزیه وتحلیل آن :که بیانگر نوع شخصیت خصوصیات شماست.
*اندازه هاله:یک شاخص مهم که نشان دهنده میزان انرژی در بدن شما می باشد.
*اندازه،شکل و فعالیت چاکرا ها:نشان دهنده تعادل انرژی در بدن شما می باشد.
*تعادل هاله و چاکرا ها:تجزیه و تحلیل شخصیتی:
ذهن،بدن ،زندگی اجتماعی،روابط و صمیمیت،شغل،
امور مالی،سالمت،خوشبختی،رشد تکامل.
*تجزیه و تحلیل داده های زیستی:
مهم ترین بخش کالبد انرژی شما را با نشان دادن موارد زیر منعکس میکند:

“چرخ رنگی:

به وسیله این متوجه خواهید شد که رنگ مکملی که شما باید استفاده کنید تا به آرامش و تعادل برسد کدام است.
“تعادل ین و یانگ نشان دهنده میزان هماهنگی میان انرژی های زنانه و مردانه شماست.
ذهنی،روحی ،بدنی:نمایش چگونگی توزیع انرژی شما بین ذهن و روح و بدن است.
“احساس سنج:نشان دهنده شدت عکس العمل احساسی شماست.
“نمودار وضعیت ذهنی،بدنی:نشان می دهد که ذهن با بدن شما در اضطراب است.
“نمودار اضطراب،آرامش نمودار سطح انرژی
>مفهوم انرژی در طب سنتی چین مفهوم انرژی qi در طب سنتی چین:نیروی زندگی یا انرژی حیاتی است.جریان کافی وآزادانه
چی حاکی از سالمت و توانایی بدن است و کمبود آن کیفیت کل زندگی را کاهش داده و باعث بروز بیماری ها می شود.

طب سوزنی

سوزن هایی نخ مانند،تعدادی از انواع سوزن های ویژه ای وجود دارند.

نقاط موثر در طب سوزنی

موارد مصرف:درد کمر،اسپاسم و ضعف اندام تحتانی بثورات پوست،درد شکم و…
*عملکرد ها:گرما را پاک میکند ،رطوبت را به طرف می کند.
نام چینی:Weizhong،انگلیسی:Middle Supporting
مکان:نقطه میانی چین عرضی شفاف پوپلیتئال.
UB۴۰ یک نقطه عالی برای هرگونه کمر درد،مادیا مزمن است.
*نقاط موثر در سرماخوردگی*
در این ایام زمستانی و فصل سرماخوردگی خوبه که نقاط موثر بر سرماخوردگی را بشناسیم:نقاطی که در شکل پایین میبیند
مربوط به نقاط مریدین ung هست.
ماساژ فشاری این نقاط می تواند عالئمی مثل گلودرد،سرفه ،خلط گلو و تب را کاهش دهد.

انواع مریدین :

-مریدین کبد￾مریدین قلب￾مریدین کیسه صفرا￾مریدین مثانه￾مریدین ریه
*مریدین ریه:
مریدین ریه با عالمت نشان داده می شود و به صورت داخلی با روده بزرگ ارتباط برقرار می کند و سپس از طریق دیافراگم به
ریه رسیده و سپس با حلق ارتباط پیدا کرده و..
این مریدین شامل ۱۱نقطه میباشد، کاربرد مریدین برای بیماری های زیر میباشد.
‘بیماری های پوستی
‘سرماخوردگی
‘سوزش گلو
‘آسم
‘سرفه
‘درد در قفسه سینه
‘تنگی نفس
‘درد آرنج و…

مریدین مثانه

کانال مثانه یا Channel AB از کانتوس داخلی چشم شروع به قسمت جلوی سر طی مسیر نموده وباکانال DU در حد DU۲۰
ارتباط برقرار کرده.
شاخه ای از آن به ناحیه گیجگاهی و دیگری از ناحیه ورتکس جدا میشود و سپس به دو شاخه تقسیم می شوند .از گردن به پایین
حرکت میکند،سطح داخلی کتف و ستون فقرات به کمر می رسند وبا کلیه و عضو کلی اش مثانه ارتباط برقرار میکند.
*مریدین کیسه صفرا:
مریدین کیسه صفرا یا گان بالرر از کانتوس خارجی چشم شروع می شود و به گردن و شانه می رود واز بغل بدن به پایین
حرکت رفته بعد از رد شدن از GB۳۰
به سمت پایین پا حرکت می کند به قسمت خارجی نوک انگشت چهارم رسیده و در قسمت ماماهک به قسمت انگشت چهارم
برGB۴۴ که نقطه پایانی این مریدین است،میرسد.
این مریدین شامل ۴۴نقطه میباشد.
در بیماری های زیر کاربرد دارد:
-تشنج￾اختالالت هوشیاری
-سفتی گردن￾سردرد

مریدین قلب:

مریدین قلب ،از قلب شروع شده واز طریق دیافراگم عبور کرده واط کنار مری ،مسیری را طی کرده واز آن پس در سطح
داخلی بازو وارد حفره کوبیتال میشود و سپس در ناحیه پشتی سطح داخلی ساعد مسیر را طی می کند وبا انگشت کوچک به
نوک آن میرسد .
این مریدین ها شامل ۹نقطه میباشند.
کاربرد این مریدین بیشتر برای درمان بیماریهای زیر می باشد:
.تپش قلب.
.سرماخوردگی.
.درد قلب.
.دردو آسیب حرکتی بازو و آرنج.
.دردوبی حسی بازو.
.لرزش دست.
.بی خوابی.
.آنژین سینه ای.
.بی قراری.
.صرع.
.ضعف حافظه.
.بیهوش شدن و تب.
.درد مفاصل انگشت،میباشد.

مریدین کبد:

این مریدین از ناحیه ادرار پشت ناخن انگشت شصت پا،شروع شده به سمت باال ودرراستای پشت پا حرکت کرده از جلوی
قوزک داخلی می گذرد.
سپس از باالی قوزک داخلی سر در می آورد،از طرف داخلی زانو وران عبور میکند،بعد اندام های تناسلی خارجی را دور
میزند و به کبد می رسد.
کاربرد این مریدین بیشتر برای درمان بیماری های زیر میباشد:
.تشنج
.بی خوابی
.افسردگی
.ورم و درد چشم
.درد قوزک داخلی
.سرگیجه و سردرد
.درد باالی شکم
.احساس پری در قفسه سینه
.سکسکه
.اختالالت قلب و…
مریدین ها مسیرهای رگ مانندی هستند که انرژی های لطیف را دریافت کرده و به نقاط مختلف در بدن فیزیکی می رسانند.
مریدین ها دارای نقاط مفصل مانندی هستند که در طب سوزنی و طب فشاری آنها نقاط رفلکسی می گویند.
و برای درمان بیماری ها از تحریک این نقاط بهره برده می شود.
هر مریدین با یک عضو یا دستگاه در بدن فیزیکی ارتباط دارد.
مثال مریدین کبد در بدن فیزیکی از بخش جلویی گودی کف پای راست،
شروع شده از ساق و ران گذشته،به کبد می رسد و در ادامه در سمت راست بدن ادامه یافته تا شانه راست،آرنج و به قسمت
پیشین گودی کف دست راست خاتمه می یابد.
روش ماساژ مریدین یا نادی
یکی دیگر از راه هایی که ماساژ سنگ می تواند بدن و ذهن را هماهنگ کند،
مریدین یا نادی
از طریق مریدین های بدن است.
این ماساژ باز شدن کانال های نامرئی انرژی کمک کرده و اجازه می دهد انرژی در بدن جریان یابد.
۱۴ مریدین اصلی بدن با اندام های داخلی بدن در ارتباط هستند.
هدف آیین های شفا بخشی سنتی مانند :
طب سوزنی،
گیاه درمانی و ماساژ ذخیره توازن چی)انرژی( در بدن،برای عملکرد بهینه می باشد.
ماساژ سنگ با تحریک نقاط خاص مربوط به مریدین ها،بدن را در حالت توازن و هماهنگی قرار می دهد.
سیستم لنفاوی
سیستم لنفاوی راهی است برای پاک کردن ناخالصی ها و آلودگی ها در بدن،در هنگام بیماری گره های لنفاوی متورم میشوند،
زیر گردن کنار آرواره ها و زیر بغل می توان آن را احساس کرد
علت این تورم این است که ناخالصی های بیشتری را باید پاک کرده و برای پاک کردن سیستمی که مورد تهاجم بیماری قرار
گرفته،
باید سخت تر کار کنند.
ماساژ روشی است برای تحریک سیستم لنفاوی و به خروج سموم و ناخالصی ها از بدن کمک می کند.
به عالوه،ماساژ سیستم را نیز تقویت می کند.
سیستم لنفاوی مریدین یا نادی شامل: اندام ها،غدد لنفاوی و رگ ها می شود.
رگ ها مسئول انتقال لنف ها در سراسر بدن هستند و همچون یک آشغال جمع کن عمل می کنند
سلول های مرده و دیگر مواد زائد مانند باکتری ها و ویروس ها را جمع می کند.
هنگام بیماری و یا قرار گرفتن در شرایط استرس زا،سیستم لنفاوی با هجوم بار سنگینی از سموم رو به رو می شود.
پر واضح است که سیستم لنفاوی شما نقش کلیدی در امر سالمتی شما بازی می کند.
بنابراین تاثیر ماساژ بر بدن حقیقتی انکار ناپذیر است.
برای تحریک سیستم لنفاوی در حین ماساژ،بهتر است با حرکات کششی عمیق تر و سرعت بخشیدن به ماساژ،بر روی باالتنه
یعنی دست ها،قفسه سینه و صورت،بیشتر کار کرد.
شرایط ذیل را می توان با ماساژ سنگ داغ بهبود بخشیده و کاهش داد:
دردهای عضالنی
آرتروز
کمر درد
استرس و اضطراب
مشکالت گردش خون
بی خوابی
افسردگی