جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

[dwqa-submit-question-form]