جهان خلقت بر اساس حوزه‌های مغناطیسی ایجاد شده است

درمان بیماری های زنانه

عضویت در خبرنامه

در این مقاله چه می‌خوانیم؟

درمان بیماری های زنانه

در این  مطلب درمان بیماری های زنانه را مورد  برسی قرار می دهیم و در ادامه روش درمان آن مطلع می شویم .

درمان عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی زنانه معموال بسیار دشوار است. بنابراین نیاز به استراتژی های جدید برای مدیریت این دسته از بیماری ها در حال افزایش است. به تازگی برخی پژوهشگران براین نکته تاکید کردهاند که میکروارگان ی سم ها می توانند سیگنال های الکترومغناطیسی ویژه ای از خود منتشر کنند. بعالوه سیگنال های الکترومغناطیسی م ی توانند باعث ایجاد پاسخ ایمنی در بدن شوند. هدف مطالعه پیشرو، به دست آوردن سیگنال های الکترومغناطیسی از سواب های نمونه برداری که برای نمونهبرداری از واژن زنان مبتال به عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی زنانه بکار رفته بودند و ارزیابی امکان ایجاد پاسخ ایمنی قدرتمند و پاکسازی این سیگنال ها بود. بیست و دو بیمار دچار عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی که برای حداقل سه ماه پیش از شروع آزمایش از این مشکل رنج می برد ند ، در این پژوهش شرکت کردند. دستگاه الکتروپزشکی ) Matrix Med ) برای انجام پروسه انتقال اطالعات الکترومغناطیسی بکار گرفته شد. جهت ارزیابی میکروب ها، نمونه برداری واژنی با استفاده از سواب در پیش از شروع درمان )پایه( و پس از هفت روز )پایان درمان( صورت گرفت. از میان 22 سواب نمونه برداری شده از بیماران در پیش از شروع آزمایش، نتیجه آزمایش ارزیابی میکروبی 15 عدد از آنها مثبت بود. از میان این 15 نمونه مثبت در حالت پایه ای، پس از یک هفته درمان بیوفیزیکی نتیجه ارز یابی م یکروبی تنها دو عدد از آنها همچنان مثبت بود . )p < 0.0031)

درمان بیوفیزیکی برای کنترل عفونت های مقاوم به درمان یک ابزار کلینیکی مفید و امیدوارکننده به نظر میرسد . 

درمان بیماری های زنانه

درمان عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی زنانه با استفاده از هر دو دسته داروهای موضعی و سراسری، گاها بسیار دشوار است. بنابراین نیاز به استراتژی های درمانی جدید برای مدیریت اینگونه بیماری ها به شکلی فزاینده رو به رشد است. به تازگی، برخی پژوهشگران به این موضوع اشاره کرده اند که میکروارگان یسم ها می توانند سیگنالهای الکترومغناطیسی ویژه ای از خود ساط ع نمایند ]3-1[. آنها احتماال از این سیگنال ها با اهداف ارتباطی استفاده می کنند . بعالوه این تئوری نیز مطرح شده است که سیگنال های الکترومغناطیسی می توانند باعث ایجاد پاسخ ایمنی از سوی دستگاه ایمنی بدن شوند ]،4 5[، حتی زمانی که تنها اطالعات آنها توسط یک سیستم مایع به بدن منتقل شده باشد ] 8-6[. هدف پژوهش حاضر، ارزیابی امکان بکارگیری سیگنال های الکترومغناطیسی درون سواب های نمونه برداری گرفته شده از واژن زنان مبتال به عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی، برای ایجاد یک پاسخ ایمنی قدرتمند که قادر به حذف این دسته عفونت ها باشد ، بود.

مواد و روش ها بکارگیری سیگنال های الکترومغناطیسی

  • طراحی آزمایش

بیست و دو بیمار زن مبتال به عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی که برای حداقل سه ماه پیش از آغاز این آزمایش از این مشکل رنج م ی بردند ، در این پژوهش شرکت به عمل آوردند . داوطلبان پس از آگاهی یافتن از روند انجام آزمایش و تسلیم رضایت نامه خود در این پژوهش شرکت کردند . جهت ارزیابی میکروبی پیش از شروع درمان، با استفاده از سواب از واژن تک تک بیماران نمونه برداری به عمل آمد. این مقادیر بدست آمده به عنوان مقادیر پایه ای در نظر گرفته شدند. نمونه برداری واژنی با سواب جهت ارزیابی میکروبی، 7 روز بعد )پس از پایان درمان ( نیز مجددا صورت پذیرفت.)

  •  جمعیت مورد مطالعه

میانگین سن 22 بیمار مبتال به عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی برابر 14.5 ± 33.4 سال بود )شرکت کنندگان از 71-21 سال داشتند(. معیار ورودی پژوهش شامل داشتن عالیم عفونت دستگاه تناسلی ازجمله خارج یا سوزش واژنی می شد که برای حداقل مدت سه ماه به طول انجامیده بود . میانگین مدت بیماری برابر 15.9 15.7 ماه محاسبه شد )شرکت کنندگان از 3 تا 36 ماه بود که به عفونت مبتال شده بودند(. بیماران باید همچنین به درمان های دارویی متداول نیز پاسخگو نمیبودند و در طی دوره انجام آزمایش تحت هیچ گونه درمان دیگری نیز قرار نمی گرفتند .

  •  انتقال اطالعات الکترومغناطیسی با استفاده از سیستمهای مایع

یک دستگاه الکتروپزشکی )Wegamed-Matrix Med، GmbH، اسن، آلمان( برای انجام روند تحویل اطالعات الکترومغناطیسی بکار گرفته شد. برای این منظور سواب هایی که قبال نمونه برداری از واژن با استفاده از آنها انجام پذیرفته شده بود، درون مارپیچ ورودی دستگاه قرار داده شد ند . یک سیستم مایع )سیستم مایع مورد استفاده مکمل خوراکی Nomabit ساخت کشور ایتالیا بود ( درون مارپیچ 3 خروجی که همان گونه که در پژوهش های پیشین نیز مورد اشاره قرار گرفته است ]،9 10[ برای این منظور در دستگاه تعبیه شده است ، قرار داده شد . این دستگاه پزشکی از فرکانس های پایین )بین kHz 0 تا 20( و یک میدان مغناطیسی با شدتی مشابه شدت میدان مغناطیسی کره زمین با حداکثر µT 50 استفاده م ی کند . سیستم مایع ی ) Nomabit )که به این ترتیب حاوی اطالعات الکترومغناطیسی شده بود ، توسط خود بیمار مصرف شد . در نتیجه امکان آن فراهم شده که اطالعات درمانی ثبت شده در مایع، مطابق برنامه درمانی در طی یک هفته دریافت شوند . بر اساس پروتکل درمانی، در ابتدای هفته )دوشنبه( یک قطره مصرف شد و هر روز یک قطره به تعداد قطرهها اضافه م یشد تا در روز شنبه دوز درمانی به شش قطره رسید؛ در آخرین روز هفته )یکشنبه( هیچ دوز درمانی دریافت نشد ] 11[.

  •  ارزیابی میکروبی 

نمونه برداری از واژن با استفاده از سواب برای ارزیابی بار میکروبی پیش از شروع آزمایش )حالت پایه ( و هفت روز بعد )پس از پایان درمان که شامل تحویل اطالعات الکترومغناطیسی از راه سیستم مایع ]Nomabit ]به بدن بر اساس پروتکل درمانی می شد ( صورت گرفت ] 11[. ارزیابی میکروبی با هدف شناسایی حضور یا عدم حضور این میکروب ها صورت گرفت : hominis Mycoplasma، های گونه ،Escherichia coli ،Trichomonas vaginalis ،Ureaplasma urealyticum ،Staphylococcus aureus ،Gardnerella vaginalis ،Pseudomonas aeruginosa ،Proteus ،Neisseria gonorrhea ،Streptococcus agalactiae ،Enterococcus faecalis .Chlamydia های گونه و Streptococcus beta aemoliticus

  • تحلیل آماری

جهت مقایسه مقادیر به دست آمده از پیش و پس از درمان، آزمون t مورد استفاده قرار گرفت . سطح معناداری آماری )value-p )برابر0:05 > p تعیین شد.

  •  نتایج

 

تمامی بیماران شرکت کننده در این پژوهش دوره درمانی را به صورت کامل به پایان رساندند. هیچ گونه عوارض جانبی از روش درمانی مورد استفاده گزارش نشد. از میان 22 سواب نمونه برداری شده از بیماران، نتیجه ارزیابی میکروبی 15 عدد آنها در ابتدا مثبت بود ؛ %68.18= .22.15 از میان این 15 نمونه مثبت در پیش از درمان، پس از یک هفته درمان بیوفیزیکی نتیجه ارزیابی میکروبی تنها 2 نفر از آنها مثبت بود ؛ %13.33= 2/15 )0:0031 > p). 

  • بحث

نیاز به استراتژی های جدید برای مدیریت عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی زنانه، انگیزه ما برای شروع کار بود. ما همچنین قصد ارزیابی این موضوع را داشتیم که آیا فرضیه ایجاد پاسخ ایمنی 4 سراسری از راه فعال سازی یک پاسخ ایمنی انتخابی ناشی از تقلید بیوفیزیکی عفونت می تواند اثربخشی بالینی داشته باشد یا خیر. پیشینه فرضیه مورد استفاده ما از یک سو نتایج پژوهشهایی بود که نشان میدادند میکروارگانیسم ها میتوانند سیگنال های الکترومغناطیسی ویژه ای از خود ساطع نمایند ]3-1[ و از سویی دیگر گزارش های قبلی بود که مدارکی از اثربخشی زیستی انتقال الگوهای الکترومغناطیسی سیگنال ها از راه سیستم های مایع هم در آزمایشگاه ]8-6[ وهم در آزمایش های بالینی ]14-9[ را فراهم آورده بودند. د ر صورتی که هر عامل ایجادکننده عفونت ، الگوهای سیگنال الکترومغناطیسی ویژه خود را داشته باشد ، میتوان این الگو را با استفاده از یک دستگاه الکترونیکی ثبت و به سیستم های مایع انتقال داد. به این ترتیب تحویل متعاقب این اطالعات به محیط های کشت سلولی در مطالعات آزمایشگاهی ]8-6[ یا به تمام ارگانیسم در مطالعات بالینی ]14-9[ ممکن شد . بر اساس یافته های این پژوهش، تایید م ی شود که تحویل اطالعات الکترومغناطیسی از راه سیستم های مایع ممکن و اثربخش است ؛ حتی زمانی که الگوهای سیگنال ها از نمونه های گرفته شده از بافت های زیستی بدست آمده باشند، مانند سواب های نمونه برداری از واژن که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفتند . دادههای مقدماتی این پژوهش با فرضیه امکان انجام “واکسیناسیون الکترومغناطیسی” که توسط آبراهام لیبوف 3 توصیف شد ، هماهنگی دارند ]4[. درمان های بیوالکترومغناطیسی می توانند سیگنال های موضعی و سیستمیک را به صورت هم زمان به بدن تحویل دهند ]15[ و پدیده رزونانس به عنوان عامل اصلی تاثیرگذاری آنها در نظر گرفته می شود ]16[. پدیده رزونانس هم م ی تواند انتقال الگوی اطالعات از محفظه ورودی به مایع موجود در محفظه خروجی ـ مانند انتقال اطالعات نمونه های زیستی گرفته شده از واژن به کمک سواب به سیستم مایع ]8[ ـ و هم انتقال الگوی اطالعات از سیستم مایع به تمام ارگانیسم ]14-9[ را توصیف کند . ما فرض را بر آن می گیری م که هر دو تاثیرات موضعی و سراسری باعث درمان عفونت و از بین رفتن میکروب ها ـ که در ارزیابی میکروبی سواب های واژنی مشخص بود ـ می شوند . دلیل این پیشامد فعال شدن سیستم ایمنی است ] ،4 5[. فعالسازی پاسخ ایمنی از راه روند بیوفیزیکی می تواند جهت کنترل سایر مشکالت بالینی نیز استفاده شود . این موضوع در پژوهشهای بالینی صورت گرفته توسط سایر پژوهشگران روی بیماری های عفونی مقاوم به درمان ]13[، بیماری های خود ایمنی ]،10 ،13 18[ و بیماری های آلرژیک ]13[ گزارش شد ه است . متدهای بیوفیزیکی همچنین می توانند نماینده یک متد عملی امیدوارکننده درزمینه پزشکی شخصی شده باشند ؛ زیرا که درمان کامال ویژه هر فرد بیمار و هر زمان است ]19[. این درمان روشی برای غلبه بر مقاومت دارویی است و استراتژی درمانی برای عفونت های راجعه دستگاه تناسلی زنانه محسوب میشود. بکارگیری این متد باعث ایجاد پاسخ مستقیم از سوی سیستم ایمنی هر بیمار می شود و به نوعی اجازه تقویت منابع فیزیولوژیکی درونی بدن برای خود ـدرمانی و خود ـتنظیمی که به دالیلی غیرموثر بوده اند و در نتیجه عفونت بازگشت ه یا مقاومت در برابر روش های درمانی متداول پیدا می کند را م ی دهد

  • نتیجه گیری

این پژوهش مقدماتی از نظریه ای که به نام “واکسیناسیون الکترومغناطیسی ” خوانده می شود و توسط آبراهام لیدوف پیشنهاد شده است حمایت می کند ]4[. پارادایم بیوفیزیکی پیشنهادی برای استفاده در حیطه زیست شناسی و پزشکی ]،16 17[، می تواند اثربخشی روش های آزمایشگاهی و بالینی را تقویت کند و چشم اندازهای جدیدی بویژه در درمان بیماری های مزمن و مقاوم به درمان ایجاد کند . این دسته بیماری ها تبدیل به نگرانی های نوظهوری در تمامی زمینه های پزشکی بالینی شدهاند . بنابراین به نظر می رسد که یک درمان بیوفیزیکی برای کنترل عفونت های مقاوم به درمان دستگاه تناسلی زنانه ]20[، ابزار درمان بالینی مناسبی برای متخصصان زنان و زایمان و سایر پزشکان باشد.

منابع
1. Reguera, G., \When microbial conversation get physical,” Trends Microbiol.,
Vol. 19, No. 3, 105-103, 2011.
2. Montagnier, L., J. Aissa, S. Ferris, J.-L. Montagnier, and C. Lavallee,
“Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from
bacterial DNA sequences,” Interdiscip. Sci., Vol. 1, No. 2, 81-90, 2009.
3. Montagnier, L., J. Aissa, C. Lavall¶ee, M. Mbamy, J. Varon, and H. Chenal,
“Electromagnetic detection of HIV DNA in the blood of AIDS patients treated by
retroviral therapy,” Interdiscip. Sci., Vol. 1, No. 4, 245-253, 2009.
4. Liboff, A. R., “Electromagnetic vaccination,” Med. Hypotheses, Vol. 79, No. 3,
331-333, 2012.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *